คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

 

  รศ.ทพญ. อรพินท์ เติมวิชชากร ที่ปรึกษา
  ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยวช ที่ปรึกษา
  ผศ.ดร.ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานกรรมการ
  ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล รองประธานกรรมการ
  รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ กรรมการ
  อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ กรรมการ
  อ.ดร. สิริรัก ศุภอมรกุล กรรมการ
  อ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว กรรมการ
  ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ กรรมการ
  อ.ทพ.เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กูล กรรมการ
  อ.ทพญ. สิรินทิพย์ อมรสุรเดช กรรมการ
  อ.ทพ. ปรเมศร์ อ่อนสร้อย กรรมการและเลขานุการ
     
 

นศ.ทพ. พชร วงศ์วิจิตร

(ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.วีรภัทร พาณิชย์เจริญใจ

(ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.ดิฐกุล พจน์มนต์ปิติ

(ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์

(ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5)

กรรมการ
 

นศ.ทพ.อทิชา เฉลิมสุขสันต์

(ผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 6)

กรรมการ

 

หน้าที่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

    1. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
    2. รวบรวม และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
    3. ประสานงานให้ความร่วมมือ และช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
    4. ประเมินผลการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
    5. ปรับปรุง แก้ไข ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    6. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารของคณะฯ ที่เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา การบริการและการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
    7. ให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พศ. 2561

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2563: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 /

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2562: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2561: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2560: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2559: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2558: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

- ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 2557: ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5 / ครั้งที่ 6

 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (ในอดีต)