รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พศ. 2561

*** รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ ทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ โดยอ้างอิงรหัส 3 หลักสุดท้าย เป็นรหัสคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา ***

 

สายรหัส

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา

เบอร์ภายใน

ภาควิชา

001
บัวจีบ
7841
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
002
ตุลาพรชัย
7817
ทันตกรรมประดิษฐ์
003
จรูญภัทรพงษ์
7801-3
กายวิภาคศาสตร์
004
091
116I
อภิพันธุ์
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
004
091
116I
บุญศิริเศรษฐ
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
004
091
116I
วรกุลพิพัฒน์
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
005
ดำรงค์ศรี
7837
รังสีวิทยาฯ
006
117I
ทัศนภิรมย์
7809-11 ต่อ 14
ทันตกรรมชุมชน
006
117I
โชติวรรักษ์
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
007
ศรีสัจจะลักษณ์
7805-6
จุลชีววิทยาฯ
007
พุดลา
7805-6
จุลชีววิทยาฯ
008
118I
ธีรดิลก
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
009
วรวงศ์วสุ
7829-31
พยาธิวิทยาช่องปากฯ
009
อิทธิวราพจน์
7829-31
พยาธิวิทยาช่องปากฯ
010
101
133I
เกียรติถาวรเจริญ
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
010
101
133I
มโนสุทธิ
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
011
105
ยิ้มเจริญ
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
011
105
ริรัตนพงษ์
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
011
105
จิรรัตนโสภา
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
012
ตันติพจน์
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
013
092
ทวีบูรณ์
7805-6
จุลชีววิทยาฯ
013
092
สาตราวาหะ
7813-4
ทันตกรรมจัดฟัน
013
092
ปัญญาวัฒนานนท์
7887
ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
014
121I
ยันต์พิเศษ
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
015
109
ศุภอมรกุล
7764
รร.ทันตแพทย์นานาชาติ
015
109
ตันศรีรัตนวงศ์
7841-2
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
016
ลีลาทวีวุฒิ
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
017
123I
บุญประถัมภ์
7813-4
ทันตกรรมจัดฟัน
018
วัฒนทีปะ
7813-4
ทันตกรรมจัดฟัน
019
113
115I
วงศ์สิริฉัตร
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
019
113
115I
แก้วประดับ
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
019
113
โตวิถีเลิศกุล
7887
ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
020
108
เลาหพันธ์
7841-2
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
020
108
รัตนสุวรรณ
7841-2
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
021
แก้วเมืองมูล
7801-3
กายวิภาคศาสตร์
022
อารยะพิศิษฐ
7801-3
กายวิภาคศาสตร์
023
นครชัย
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
023
รัตนวรรณสกุล
7833-4
เภสัชวิทยา
024
098
จิรธัญญาณัฏ
7825 ต่อ 20
ทันตกรรมหัตถการฯ
025
อนุกูล
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
025
สิรินทวัฒน์
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
026
086
132I
ฉัตรไชยยันต์
7857
วิทยาระบบบดเคี้ยว
026
086
132I
ทรงวัชราภรณ์
7764
รร.ทันตแพทย์นานาชาติ
026
086
ปุณยนภากุล
7817-8
ทันตกรรมประดิษฐ์
027
127I
เพียรจิตเลิศขจร
7811
ทันตกรรมจัดฟัน
028
เลิศฤทธิ์
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
029
099
126I
สันติวงศ์
7811
ทันตกรรมจัดฟัน
030
นิยมสุจริต
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
031
เราเจริญพร
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
032
042
อิทธิกุล
7856
วิทยาระบบบดเคี้ยว
033
ชุณหเรืองเดช
7805-6
จุลชีววิทยาฯ
033
เกษมคุณ
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
034
อารยะสันติภาพ
7837
รังสีวิทยาฯ
034
โกศัลวัฒน์
7829-31
พยาธิวิทยาช่องปากฯ
035
ลาภธนทรัพย์กุล
7829-31
พยาธิวิทยาช่องปากฯ
036
131I
ชิดช่วงชัย
7841-2
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
037
สงวนสิน
7849-51
ชีววิทยาช่องปาก
038
กรีฑาภิรมย์
7849-50
รังสีวิทยาฯ
039
ตันติวิทยากุล
7805-6
จุลชีววิทยาฯ
040
ลักษมีจรัลกุล
7809-11
ทันตกรรมชุมชน
041
128I
อรุณากูร
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
043
100
วชิรลาภไพฑูรย์
7856-8
วิทยาระบบบดเคี้ยว
044
134I
ไมตรีรัตนะกุล
7857
วิทยาระบบบดเคี้ยว
045
ชัยรัชวิทย์
7849-50
ชีววิทยาช่องปาก
045
บูรณชาติ
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
045
สายแก้ว
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
046
วิสุทธิวัฒนากร
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
047
โควิบูลย์ชัย
7809-11
ทันตกรรมชุมชน
048
ชัยมานะการ
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
049
จินตวลากร
7813-4
ทันตกรรมจัดฟัน
050
095
ตันติธนเศรษฐ์
7813-15
ทันตกรรมจัดฟัน
051
พนมยงค์
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
052
นันทวณิชย์ แสงไฟ
7813-4
ทันตกรรมจัดฟัน
053
อนุวงศ์นุเคราะห์
7813-4
ทันตกรรมจัดฟัน
054
พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
055
ตั้งจิตร
7813
ทันตกรรมจัดฟัน
056
ประพันธ์ศิลป์
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
057
กิจสมานมิตร
7849-50
ชีววิทยาช่องปาก
057
ภู่เจริญ
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
058
104
พุ่มผลึก
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
058
104
อมรสุรเดช
7809-10
ทันตกรรมชุมชน
059
จิรจริยาเวช
7817-8
ทันตกรรมประดิษฐ์
059
กมลวานนท์
7817-8
ทันตกรรมประดิษฐ์
060
ศรีมณีกาญจน์
7801-3
กายวิภาคศาสตร์
061
คลองน้อย
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
062
เต็งรังสรรค์
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
063
129I
คูผาสุข
7841
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
064
องค์ชวลิต
7825-6
ทันตกรรมหัตถการฯ
065
ศรีธนอุดมชัย
7849-50
ชีววิทยาช่องปาก
066
คุณาวิศรุต
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
066
โตโพธิ์ไทย
7841
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
067
เจนบดินทร์
7801-3
กายวิภาคศาสตร์
068
สุพรรณกุล
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
069
ตันเจริญ
7833-4
เภสัชวิทยา
069
คุณสารพันธ์
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
070
125I
ภาวิไล
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
071
096
พงษ์หาญยุทธ
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
071
096
สมุทรคีรี
7821-2
ทันตกรรมเด็ก
072
พันธุ์ประดิษฐ์
7841
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
073
พงศ์โรจน์เผ่า
7856-8
วิทยาระบบบดเคี้ยว
074
ภูมิสวัสดิ์
7829
พยาธิวิทยาช่องปากฯ
075
110
เฟื่องธารทิพย์
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
076
124I
รัศมีมาสเมือง
7841-2
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
077
ลภิรัตนกุล
7805-6
จุลชีววิทยาฯ
078
111
ศรีธวัช
7887
ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
078
111
อาจารย์ ดร.ทพ. กวิน
สิปิยารักษ์
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
079
112
จริยะสกุลโรจน์
7856-8
วิทยาระบบบดเคี้ยว
079
112
สืบบุก
7841-2
เวชศาสตร์ช่องปากฯ
080
ไกรวพันธุ์
7833-4
เภสัชวิทยา
080
เลิศสุขสวัสดิ์
7833-4
เภสัชวิทยา
081
อมรเศรษฐชัย
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
081
คงปรีชา
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
082
กิตกำธร
7849-50
ชีววิทยาช่องปาก
083
094
เรืองสวัสดิ์
7833-4
เภสัชวิทยา
084
107
เย็นประสิทธิ์
7849-50
ชีววิทยาช่องปาก
085
อนันต์มานะ
7817-8
ทันตกรรมประดิษฐ์
087
88
จินดาสมบัติเจริญ
7837
รังสีวิทยาฯ
087
88
จำปีรัตน์
7853-4
ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
089
90
ลาภาอุตย์
7809-10
ทันตกรรมชุมชน
093
เงินวิวัฒน์กุล
7809-10
ทันตกรรมชุมชน
097
เกรียงเชิดศักดิ์
7845-6
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
102
103
จึงสมจิตต์
7829
พยาธิวิทยาช่องปากฯ
102
103
ชูชัยแสงรัตน์
7817-8
ทันตกรรมประดิษฐ์
106
114
วิชญาณรัตน์
7809
ทันตกรรมชุมชน

 

ตามประกาศ คำสั่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
หัวหน้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา สาย ก
(ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 001-025)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ธัช อิทธิกุล เป็นหัวหน้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา สาย ข
(ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 026-050)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ เป็นหัวหน้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา สาย ค
(ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 051-075)
4. อาจารย์ ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ เป็นหัวหน้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา สาย ง
(ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 076-114)

 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษาหลักสูตร แผนกำหนดการศึกษา ข้อบังคับ ลักษณะวิชาและวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา
 • เข้าร่วมกิจกรรมงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา
 • ให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อและปัญหาส่วนตัว
 • รู้จักนักศึกษาในด้านต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา
  • ส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
  • จัดเวลาให้นักศึกษาพบ
  • ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษา
  • รักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
 • มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปีการศึกษา

 

 

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

 


X