ประวัติทันตแพทยศาสตร์

(ยุคโบราณ ถึง ปัจจุบัน)

 

HISTORY OF DENTISTRY

(MOST ANCIENT TO MODERN TIME)

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ท. ทพ. เศวต ทัศนบรรจง

ISBN 974-587-202-4

 

เนื้อหาในส่วนนี้ ได้จัดทำขึ้นจากต้นฉบับเดิม (ปี พ.ศ. 2534)

โดยได้รับอนุญาตจากผู้แต่ง ให้ลงข้อมูลไว้เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกงาน เพื่อการพาณิชย์ใดใดโดยสิ้นเชิง

 

คำนำ (เดิม)

คำปรารภ (เดิม)

ตอนที่ 1 ยุคแรก

บทที่ 1 สมัยอียิปต์

บทที่ 2 สมัยฮิบบรูว์

บทที่ 3 สมัยจีน

บทที่ 4 วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟันในหมู่ชนโบราณ

บทที่ 5 สมัยกรีก

บทที่ 6 ศิลปการรักษาฟันในหมู่ชนอิทรัสแคน

บทที่ 7 สมัยโรมัน

ตอนที่ 2 ยุคกลาง

บทที่ 8 สมัยอาหรับ

บทที่ 9 ศตวรรษที่ 13 – ศตวรรษที่ 15

ตอนที่ 3 ยุคที่ 3 ถึงยุคปัจจุบัน

บทที่ 10 ศตวรรษที่ 16 สมัยฟื้นฟูวัฒนธรรม

บทที่ 11 ศตวรรษที่ 17

บทที่ 12 ศตวรรษที่ 18

บทที่ 13 ทันตแพทยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

บทที่ 14 วิวัฒนการทันตแพทยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

ตอนที่ 4 ตอนพิเศษ ประวัติทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

บทที่ 15 วิวัฒนาการทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ

บรรณานุกรม

ประวัติผู้ประพันธ์

 

จดหมายเหตุจากข่าวสารทันตแพทย์ (พศ. 2562)

- แต่ก่อนนั้นทำฟันกันอย่างไร (หมอฟันคนแรกของไทย)

- ประวัติการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย (part1/ part2)

 

Links to VDO and extra-readings on world history of dentistry

1. Hidden Histories: Dentistry (link to YouTube)

2. VDO BBC documentary 2015; Drills, Dentures and Dentistry (link to YouTube) / Full version (link to YouTube)

3. History of Dentistry Timeline ADA (link to the site )

4. Brief history of dentistry (3000 BC -2000 AD)

(link to the articles )

5. The birth of the most important 18th century dental text: Pierre Fauchard's Le Chirurgien Dentiste. Journal of Dental Research. 2007 Oct;86(10):922-6. (link to the pdf file)

6. Pierre Fauchard (link to the wikipedia )

 

125 years of developments in dentistry, 1880–2005

 

from British Dental Journal by S Gelbier

Part 1: British dental and other journals (link to the articles )

Part 2: Law and the dental profession (link to the articles )

Part 3: Dental equipment and materials (link to the articles )

Part 4: Clinical dentistry (link to the articles )

Part 5: Dental education, training and qualifications (link to the articles )

Part 6: General and specialist practice (link to the articles )

Part 7: War and the dental profession (link to the articles )